SZYMICHOWSKI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje wstępne

 

Kto jest administratorem moich danych?

Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Świerkowa 26, 83-307 Kiełpino NIP: 589-207-22-69, KRS: 0000964369, REGON: 52164967.

 

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Budowlane SZYMICHOWSKI Jacek Szymichowski możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@szymichowski.pl, lub wysyłając tradycyjną korespondencję na adres ul. Świerkowa 26, 83-307 Kiełpino.

II. Pozyskiwanie danych i cel ich przetwarzania

 

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą w większości od ciebie - są one pozyskiwane przy zawieraniu umowy, wypełnieniu i przesłaniu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub przy wyrażaniu zgody na przesyłanie oferty handlowej.

 

Jaki jest cel, podstawa prawna i czas przetwarzania moich danych osobowych?

W zależności od Pani/Pana relacji z nami, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach, podstawie prawnej i czasie:

1. Klienci (przed zawarciem umowy)
Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe przetwarzane są lub będą w celu negocjacji i podjęcia działań przed zawarciem umowy z Administratorem, na Pani/Pana żądanie wyrażone w dowolny sposób, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www;
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Do czasu upływu terminów przedawnienia
roszczeń.
Co do zasady, Pani/Pana dane osobowe nie są pozyskiwane w sposób inny niż od Pani/Pana. Wyjątkowo, w przypadku Pani/Pana uprzedniej zgody, dane osobowe zostały nam przekazane przez osoby polecające.
2. Klienci (po zawarciu umowy)
Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych Źródło pochodzenia danych osobowych

Realizacja umowy z klientem, a także obrona uzasadnionych interesów Administratora w związku zapewnieniem jej wykonania;
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.

 

Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania - do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających. Dane osobowe nie są pozyskiwane w sposób inny niż od Pani/Pana.
3. Kontrahenci i dostawcy Administratora
Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych Źródło pochodzenia danych osobowych
Realizacja umowy z kontrahentem
lub dostawcą, a także obrona uzasadnionych interesów Administratora w związku zapewnieniem jej wykonania;
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.
Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania – do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających. Dane osobowe nie są pozyskiwane w sposób inny niż od Pani/Pana.
4. Osoby składające skargi, reklamacje
Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych Źródło pochodzenia danych osobowych
Rozpatrywanie skarg i reklamacji.
Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.

Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi, rozliczeniu reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

 
5. Osoby korzystające z formularza kontaktowego
Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych Źródło pochodzenia danych osobowych
Prowadzenie formularza kontaktowego na stronie www, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, zgłoszenia, rozpatrywania skarg i reklamacji;
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.
W zależności od celu przetwarzania danych ale nie dłużej niż 1 rok po terminie upływu rękojmi, rozliczeniu reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie są pozyskiwane w sposób inny niż od Pani/Pana.
6. Kandydaci do pracy
Cel przetwarzania i podstawa prawna Prowadzenie rekrutacji w celu zatrudnienia pracownika. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c
RODO, zaś w przypadku udostępnienia danych osobowych szczególnej kategorii:
z inicjatywy kandydata – art. 9 ust. 2 lit. a RODO; w razie realizacji obowiązków prawnych
(np. skierowanie na badania medycyny pracy przed zatrudnieniem) – art. 9 ust. 2 lit.
b RODO.
UWAGA: zawarcie przez kandydata informacji przekraczających minimalny zakres danych
regulowany prawem pracy to stanowi wyrażenie przez kandydata zgody na przetwarzanie
tych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Prowadzenie rekrutacji w celu zatrudnienia pracownika.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c RODO, zaś w przypadku udostępnienia danych osobowych szczególnej kategorii: z inicjatywy kandydata – art. 9 ust. 2 lit. a RODO; w razie realizacji obowiązków prawnych (np. skierowanie na badania medycyny pracy przed zatrudnieniem) – art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
UWAGA: zawarcie przez kandydata informacji przekraczających minimalny zakres danych regulowany prawem pracy to stanowi wyrażenie przez kandydata zgody na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub dłużej – w zależności od
treści zgody na
udział w dalszych
rekrutacjach.
Dane osobowe będą także przechowywane
przez czas upływu terminów przedawnienia roszczeń.
Co do zasady, Pani/Pana dane osobowe nie są pozyskiwane w sposób inny niż od Pani/Pana.
Wyjątkowo, w przypadku Pani/Pana uprzedniej zgody, dane osobowe zostały nam przekazane przez podmioty specjalizujące się w rekrutacji lub w ramach systemu poleceń. Kategorie pozyskanych danych osobowych to imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, historia zatrudnienia oraz inne dane podane przez Panią/Pana w dokumentach aplikacyjnych.
7. Pracownicy i współpracownicy administratora
Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych Źródło pochodzenia danych osobowych
Celem przetwarzania jest zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami. W ramach tego celu, dane osobowe są przetwarzane dla realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), obowiązków wynikających m.in. przepisów prawa pracy (w szczególności regulujących prowadzenie przez pracodawcę dokumentacji oraz akt osobowych pracownika), księgowych, podatkowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c), a także na podstawie prawnie uzasadnionych interesów pracodawcy, w szczególności do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych, które nie są niezbędne z punktu widzenia powyższych podstaw prawnych (np. wizerunek), przetwarzane są na podstawie zgody pracownika/współpracownika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO; art. 9 ust. 2 lit. a RODO) a w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych przetwarzamy je do celów profilaktyki zdrowotnej i medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, oraz zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit h). Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 50, w niektórych przypadkach przez lat 10. 10-letni okres  przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży. Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń. Dane osobowe nie są pozyskiwane w sposób inny niż od Pani/Pana.
8. Członkowie rodzin lub inne osoby zgłoszone przez pracowników do korzyści oferowanych w związku z zatrudnieniem (np. ubezpieczenia)
Cel przetwarzania i podstawa prawna Zgłoszenie i/lub potwierdzenie uprawnień osoby wskazanej przez pracownika do danej
korzyści (np. ubezpieczenia) Zgłoszenie do danej korzyści może odbywać się na podstawie
zgody osoby, której dane dotyczą, lub jako realizacja obowiązku prawnego nałożonego na
pracodawcę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub c RODO).
Źródło pochodzenia danych osobowych
Zgłoszenie i/lub potwierdzenie uprawnień osoby wskazanej przez pracownika do danej korzyści (np. ubezpieczenia). W ramach tego celu, dane osobowe są przetwarzane na podstawie oświadczenia pracownika, dla realizacji umowy np. ubezpieczeniowej. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przez czas zgłoszenia do korzyści oferowanych w związku z zatrudnieniem, a po upływie tego terminu - do czasu upływu terminów wynikających stąd roszczeń. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od pracownika lub Współpracownika Administratora. Kategorie pozyskanych danych osobowych zależą od danych wymaganych przy zgłoszeniu do danej korzyści. Przykładowo, przy zgłoszeniu członka rodziny do ZUS, prawnie wymagane są: nr PESEL, NIP, seria i numer dokumentu tożsamości, imię, nazwisko, kod stopnia pokrewieństwa/powinowactwa, kod stopnia niepełnosprawności oraz adres zamieszkania.
9. Osoby wyznaczone do negocjacji lub realizacji umowy przez klientów lub kontrahentów Administratora
Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych Źródło pochodzenia danych osobowych
W związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji, Administrator kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami lub współpracownikami klientów i kontrahentów. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. Przez czas trwania negocjacji lub umowy, a po zakończeniu negocjacji lub obowiązywania umowy - do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń. Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub za pośrednictwem Pani/Pana pracodawcy lub innego podmiotu, który wyznaczył Panią/Pana do negocjacji lub wykonania umowy z administratorem. Kategorie pozyskanych danych osobowych to imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu oraz adres e-mail, a w razie pełnomocnictwa lub występowania w umowie – także dane osobowe znajdujące się w tych dokumentach.
10. Subskrybenci biuletynu informacyjnego (newsletter) i adresaci działań marketingowych
Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych Źródło pochodzenia danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów marketingu produktów i usług Administratora. Podstawą prawną przewarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób np., że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami (terminy przedawnienia roszczeń liczone od wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu). Co do zasady, Pani/Pana dane osobowe nie są pozyskiwane w sposób inny niż od Pani/Pana. Wyjątkowo, w przypadku Pani/Pana uprzedniej zgody, dane osobowe zostały nam przekazane przez podmioty prowadzące wspólne działania marketingowe lub przez podmioty prowadzące bazy marketingowe.
11. Osoby znajdujące się w zasięgu monitoringu wizyjnego
Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych Źródło pochodzenia danych osobowych
Celem zastosowania monitoring wizyjnego na terenie administratora danych jest podniesienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia, którego głównym zadaniem jest ograniczenie napadów, wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia itp. Prowadzenie monitoringu wizyjnego na terenie Administratora jest jego prawnie uzasadnionym interes (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.) a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art. 22(2) Kodeksu pracy). 20 dni, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe (wizerunek) są pozyskiwane automatycznie gdy osoba znajdzie się w obszarze objętym monitoringiem.
12. Uczestnicy postępowań sądowych i administracyjnych z udziałem Administratora
Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych Źródło pochodzenia danych osobowych
Administrator może przetwarzać dane swoich pracowników, współpracowników, klientów lub kontrahentów w uzasadnionym celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń. Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/współpracowników klientów lub kontrahentów.

 

Przetwarzanie danych w pozostałych celach

Poza celami wymienionymi powyżej, Pani/Pana dane mogą być dalej przetwarzane w następujących celach:

1. Przetwarzanie danych w celach realizacji obowiązków prawnych
Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych
Spełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
2. Przetwarzanie danych w celach archiwalnych
Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych
Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
 
III. Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej

 

Formularz kontaktowy

Możemy zbierać Pani/Pana dane osobowe gdy, będąc na naszej stronie internetowej,
korzystają Państwo z formularza kontaktowego.
Przetwarzamy następujące dane osobowe:
- dane identyfikacyjne, przez które rozumie się imię i nazwisko (opcjonalnie);
- dane kontaktowe, przez które rozumie się dane osobowe umożliwiające nam kontakt z Tobą, zwłaszcza adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu.


Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.

 

Link do mediów społecznościowych.

Na naszej stronie internetowej znajdują się zewnętrzny link do fanpage na Facebooku. Przy korzystaniu z tego linka opuszczają Państwo naszą stronę internetową.
Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca strony Facebook i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych (w tym informacje o stosowanych plikach cookies) oraz przysługujących Państwu prawach - należy zapoznać się z informacją o ochronie danych dostawcy, Facebook.
Zasady dotyczące danych na Facebooku

Zapraszamy do zapoznania się z Klauzulą informacyjną dla odwiedzających fanpage Facebook

Pliki Cookies (ciasteczka)

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniach Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskującym do nich dostęp jest szymichowski.pl oraz zaufani partnerzy czyli m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji lub agencje reklamowe.

.Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, “długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
Dodatkowe informacje nt. Ciasteczek – https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Dlaczego korzystamy z plików cookies?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

  • świadczenia usług;

  • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

  • tworzenia statystyk, utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika lub jego miejsce zamieszkania.

WYKAZ PLIKÓW COOKIE w tym narzędzia analityczne:

Kategoria Nazwa pliku cookie Termin wygaśnięcia
pliku cookie
Opis cookie
Niezbędny test_cookie 1 dzień sprawdzenie uprawnień
Niezbędny

AWSALB

7 dni poprawne działanie elementu strony
Niezbędny

AWSALBCORS

6 dni poprawne działanie elementu strony
Niezbędny kuulaembed Sesja poprawne działanie elementu strony
Niezbędny laravel_session 1 dzień poprawne działanie elementów strony
Niezbędny
1 rok Zgoda na pliki cookies
Niezbędny debug 1 dzień poprawne działanie elementu strony
Niezbędny collect Sesja zbieranie informacji
Marketing _ga 2 lata zbieranie informacji
Marketing _gat 1 dzień zbieranie informacji
Marketing _gid 1 dzień zbieranie informacji
Marketing IDE 1 rok zbieranie informacji

Marketing

pagead/landing

Sesja zbieranie informacji
Marketing fr 3 miesiące zbieranie informacji
Marketing tr Sesja zbieranie informacji
Marketing

ads/ga-audiences

Sesja zbieranie informacji
Marketing

pagead/1p-user-list/#

Sesja zbieranie informacji
Marketing

pagead/landing

Sesja zbieranie informacji
Marketing

_fbp

3 miesiące zbieranie informacji
Marketing

_gcl_au

3 miesiące zbieranie informacji

 

Czy „ciasteczka” są szkodliwe?

„Ciasteczka” nie mogą zaszkodzić Państwu ani Państwa komputerowi. Nie mogą zawierać wirusów, nie mogą instalować szkodliwego oprogramowania i nie mogą doprowadzić do uszkodzenia Państwa komputera w jakikolwiek sposób. Nie używamy „ciasteczek” do przechowywania jakichkolwiek informacji wrażliwych, takich jak nazwisko i imię, adres lub dane kontaktowe - a co za tym idzie Użytkownik pozostaje anonimowy.

 
Zarządzanie cookies.

Możliwa jest zniana ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Jeśli zdecydują się Państwo na odrzucenie plików „ciasteczek”, wówczas będą Państwo mogli nadal korzystać z naszej strony internetowej, jednakże Państwa dostęp do niektórych funkcji i obszarów tejże strony może być ograniczony.

Dodatkowe informacje odnośnie zarządzania ciasteczkami w przeglądarkach:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Chrome:https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=pl_PL
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

 

Newsletter

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera oznacza to, że Państwa adres e-mail będzie przetwarzany w celu przesyłania informacji i oferty  handlowej, informacji o promocji i konkursach oferowanych przez Przedsiębiorstwo Budowlane SZYMICHOWSKI Jacek Szymichowski.

 

Jak zapisać się do newslettera?

W ramach realizacji wysyłki naszych newletterów stosujemy tak zwaną metodę double opt-in. Oznacza to, że po wpisaniu w formularz danego adresu email zostanie na niego wysłana automatycznie generowana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w niego adres email zostanie aktywowany w naszej bazie.

 
Jak zrezygnować z newslettera?

Jeżeli użytkownik chciałby zrezygnować z newslettera, może w każdej chwili anulować swoją zgodę bez ponoszenia kosztów. W tym celu w każdym newsletterze dostępny jest link do rezygnacji z newslettera.

 

Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne ale i niezbędne by nawiązać kontakt.
Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

 

IV. Pozostałe informacje.

 

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy w oparciu o informacje o Tobie Tworzyć profile preferencji naszych klientów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze produkty i treści jakie od nas otrzymujesz. Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka.

 

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, możemy przekazywać Twoje dane innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji powyższych celów. W zależności od Pani/Pana relacji z nami i celu przetwarzania, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, wybrana instytucja finansowa prowadząca Pracowniczy Plan Kapitałowy, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz organy sądowe lub inne, w tym komornicy i policja, wybrana instytucja finansowa prowadząca Pracowniczy Plan Kapitałowy) oraz na podstawie odrębnych zgód udzielonych przez Panią/Pana takim podmiotom (np. zakłady ubezpieczeń w przypadku wyboru oferty ubezpieczenia, zakłady opieki zdrowotnej w przypadku wyboru oferty pakietu opieki medycznej); b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora: dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, świadczące usługi kadrowo-płacowe i księgowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, podmioty obsługujące inwestycję, usługi w zakresie realizacji inwestycji i wykończenia poszczególnych lokali, usługi w zakresie napraw w ramach gwarancji lub rękojmi, kancelarie prawne, podmiot organizujący szkolenia w zakresie bhp i inne firmy szkoleniowe, podmiot pełniący funkcję IOD, firmy consultingowe i audytorskie.

 

Czy moje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Biorąc jednak pod uwagę, że Internet jest środowiskiem globalnym,  ogólnie dostępnym, posługiwanie się nim dla celów opisanych powyżej może się wiązać z  przepływem danych poza EOG.

 

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług, produktów jest w pełni dobrowolne, jednakże w celu wykonania umowy odmowa podania danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy.
Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury na Twoją rzecz. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową skorzystania z oferty, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia, odpowiedzi z interesującym cię temacie. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności.

 

Jakie mam prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Może Pani/Pan także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych w sposób podany powyżej. Informujemy także, że w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Aktualizacja

Niniejsza polityka prywatności może być niekiedy aktualizowana. Prosimy regularnie śledzić naszą politykę prywatności.

 

Masz pytanie?
Zamów darmowe połączenie